O ústavu

Ústav populačních studií (UPS) je výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií a katedry sociologie. Výchozím kontextem činnosti ústavu, jak je ostatně typické ve výzkumných ústavech tohoto druhu v Evropě a v USA, je organické propojování poznatků sociologie, demografie, sociální politiky, ekonomie a politologie a jejich aplikace na populační události a procesy. Výhodou tohoto přístupu je, že výrazně obohacuje pohled na populaci a společnost a umožňuje tak adekvátnější pochopení a také vysvětlení nejrůznějších společenských procesů.

Postgraduální stipendia ústavu

Ústav populačních studií průběžně vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho až dvou míst postgraduálních stipendistů, studentů/tek v postgraduálním (doktorském) studiu sociologie na FSS MU. Místo je vhodné pro nově nastupující (nebo v nedávné době ke studiu nastoupivší) doktorandy/ky, kteří se ve své disertační práci věnují/hodlají věnovat tématice populačních studií (v širokém anglosaském vymezení). Více informací zde.


KONFERENCE AGEING IN EUROPE: AGENCY, CITIZENSHIP AND THE DYNAMICS OF POWER

Ve dnech 5. - 7. září 2018 proběhla na FSS midterm konference Research network on Ageing in Europe ESA (RN01). Na webové stránce konference jsou k dispozici podrobné informace a fotografie z průběhu setkání.

 

KONFERENCE (NE)VIDITELNÁ MĚSTA

24. – 25. listopadu 2017 se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity konala 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“.

FOTOGRAFIE, ABSTRAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE ZDE

 

 


Aktuality

Soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“

13. 12. 2018

Ředitel Ústavu populačních studií FSS MU vypisuje soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“. Cílem soutěže je symbolicky a finančně ohodnotit mimořádné výzkumné a publikační aktivity studujících v oblasti sociologie a populačních studií založené na výzkumu „Generations and Gender Survey“. FSS MU...

Číst více


Call for Papers & Sessions: ESA RN01 Ageing in Europe midterm conference

12. 2. 2018

4th Mid-Term Conference "Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power" of the Research Network on Ageing in Europe (RN01) of the European Sociological Association will take place at the Faculty of Social Studies MU, from Wednesday to Friday, 5 - 7 September 2018. The major conference theme ‘Agency, Citizenship and the Dynamics...

Číst více


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro projekt „Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech“.

14. 1. 2018

MASARYKOVA UNIVERZITA TAJEMNICE FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místa Výzkumný pracovník / výzkumná pracovnice pro projekt „Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech“. Forma úvazku: Dohoda o pracovní činnosti Co budete dělat? Pozice č. 1 Kvantitativní analýza fenoménu třígeneračních domácností Publikační...

Číst více

  


Výzkum

Výzkumná témata

Ústav populačních studií se v oblasti výzkumu zaměřuje především na tato témata:

 • zkoumání proměn reprodukčního chování se všemi jeho efekty
  (s tematikou biologické a sociální reprodukční interakce, proměn sňatečnosti, proměn mužské a ženské reprodukce, proměnou rodiny a její struktury)
 • výzkum populačního stárnutí a jeho vlivu na další vývoj společnosti
 • výzkum zahraniční migrace a jejího vlivu na trh práce a na potenciální proměny české identity
 • zkoumání – především v perspektivě sociologické a antropologické – různých stránek lidské sexuality jakožto jedné z fundamentálních aktivit lidského druhu
 • sledování proměn hodnotových struktur, neboť FSS je českým garantem dlouhodobého mezinárodního výzkumu European Values Study
 • studium souvislostí mezi demografickými a stratifikačními procesy

Aktuální projekty


Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína
Období: 3/2016 - 12/2020
Řešitelé: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.

Naše pracoviště koordinuje projekt Generations and Gender Programme (GGP) pro Českou republiku. GGP je jedním z nejvýznamějších kvantitativních sběrů dat ve společenských vědách - v rámci projektu jsou v mnoha zemích sbírána individuální panelová data a makro-data o regionech a zemích. Cílem je lépe porozumět proměnám reprodukčního a partnerského chování, stejně jako stárnutí, genderové dělbě práce a dalším tématům v současném světě dynamických proměn. Více o projektu se dozvíte zde.

Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě. Sexualita, expertíza a moc ve střední a východní Evropě (1948-1989)
Období: 1/2016 - 12/2018
Řešitelé: Kateřina Lišková, Ph.D.

Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti
Období: 1/2016-12/2018
Řešitelé: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Petr Fučík, Ph.D. 

Stárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologie
Období: 1/2016 - 12/2018
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
Období: 1/2015 - 12/2017
Řešitelé: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. Tatiana Sedláková Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Ekonomické, sociální a demografické determinanty rozvodů v České republice
Řešitelé: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Mgr. Petr Pakosta 

Ukončené projekty


Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Období: 1/2013 - 12/2015
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Význam domova perspektivou samostatně žijících osob
Období: 2/2013 - 12/2014
Řešitelé: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D.

Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin (MOPED)
Období: 1/2012 - 12/2014
Řešitelé: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. Kateřina Lišková, Ph.D. doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

Reprodukční chování mužů
Období: 1/2011 - 12/2013
Řešitelé: Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

Struktura rodiny a stratifikační proces
Období: 1/2011 - 12/2013
Řešitelé: prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

Stárnutí v prostoru
Období: 1/2010 - 12/2012
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. 

Rodina pohledem dětí
Období: 1/2011 - 12/2012
Řešitelé: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D., Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. 

Suburbanizace v postsocialistickém kontextu
Období: 2006-2012
Řešitelé: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D, Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. 


Generations and Gender Programme

Naše pracoviště koordinuje projekt Generations and Gender Programme (GGP) pro Českou republiku. GGP je jedním z nejvýznamějších kvantitativních sběrů dat ve společenských vědách - v rámci projektu jsou v mnoha zemích sbírána individuální panelová data a makro-data o regionech a zemích. Cílem je lépe porozumět proměnám reprodukčního a partnerského chování, stejně jako stárnutí, genderové dělbě práce a dalším tématům v současném světě dynamických proměn.

Více o projektu se dozvíte zde.


Sexualita: postoje a chování napříč generacemi

Garanti projektu

 • Kateřina Lišková, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Studující zapojení do projektu

 • Mgr. Andrea Bělehradová
 • Bc. Silvia Zaťková
 • Bc. Renata Vránová
 • Bc. Silvie Najzarová
 • Bc. Peter Pavlenko

 Sexualita je jedním z nejběžnějších projevů člověka, který je po většinu života důležitý pro většinu lidí, a přesto je zároveň jedním z nejméně zkoumaných jevů v současných mezinárodních sociálních vědách. Smyslem našeho projektu je porozumět sociálním, kulturním, demografickým a ekonomickým faktorům, které zakládají rozdílnosti a disparity mezi lidmi (nejen) v České republice. Jde nám o zachycení sexuálního chování a postojů obyvatel všech generací: vedle žen a mužů v reprodukčním věku se zaměřujeme na sexualitu ve stáří, postoje k sexualitě dětí a sexualitu mladých lidí včetně možného rizikového chování a přenosu sexuálních infekcí.

Výsledky výzkumu budou zásadní nejen pro českou a evropskou akademickou komunitu, ale přinesou i podnětná zjištění pro širší celospolečenskou debatu o charakteru současného sexuálního života a postojů k němu včetně možných implikací pro sociální politiky.

Informace o projektu na stránkách MU.


Lidé

Vedoucí institutu

 • Oblasti zájmu
  • populační procesy v sociologické perspektivě
   (sňatečnost, ženská a mužská plodnost, populační stárnutí)
  • proměna hodnotových preferencí
   (European Values Study)
 • Více informací

 

Řešitelé

 • Oblasti zájmu
  • sociologie města
  • sociologie bydlení a domova
  • kulturní gerontologie
  • suburbanizace
  • kvalitativní výzkum
 • Více informací

Mgr. Barbora Hubatková

UČO: 220208

E-mail
Telefon 549 49 3690
Kancelář 3.56
Adresa Joštova 218/10, Brno-město, Brno
 • Oblasti zájmu
  • plodnost
  • sociologie rodiny
  • preferenční teorie
  • trh práce a stratifikace
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • stárnutí populace
  • aktivní stárnutí
  • čtvrtý věk
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • sociální stratifikace, třídní analýza / social stratification, class analysis
  • sňatkový trh / marriage market
  • analýza kategorizovaných dat / categorical data analysis
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • sociální demografie obecně
  • rodina a partnerství (vznik, fungování, zánik, důsledky)
  • mezigenerační vztahy
  • stratifikace (především vzdělanostní) a mobilita
  • životní dráhy
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • gender, sexualita a sociální organizace intimity
  • vzdělávání v kontextu genderu a etnicity
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • urbánní sociologie, architektura a urbanismus 1879 – 1940
  • domov; materialita; utopie
  • biopolitika
  • populární kultura
  • sociologie práva
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • stárnutí populace / population ageing
  • environmentální gerontologie / environmental gerontology
  • věková diskriminace / ageism
 • Více informací

Kontakty

Adresa

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Ústav populačních studií
Joštova 10, 602 00 Brno

Vedoucí ústavu

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Kancelář: 3.65Joštova 218/10
Tel.: +420 54949 6205
rabu@fss.muni.cz

Asistentka

Mgr. Lenka Kratochvílová
Kancelář: 3.57Joštova 218/10
Tel.: +420 54949 4163
lkratoch@fss.muni.cz

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.