O ústavu

Ústav populačních studií (UPS) bylo v letech 2010 - 2020 výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho výzkumné zaměření vycházelo z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií a katedry sociologie. Výchozím kontextem činnosti ústavu, jak je ostatně typické ve výzkumných ústavech tohoto druhu v Evropě a v USA, bylo organické propojování poznatků sociologie, demografie, sociální politiky, ekonomie a politologie a jejich aplikace na populační události a procesy. Výhodou tohoto přístupu je, že výrazně obohacuje pohled na populaci a společnost a umožňuje tak adekvátnější pochopení a také vysvětlení nejrůznějších společenských procesů.

 


Výzkum

Výzkumná témata

Ústav populačních studií se v oblasti výzkumu zaměřoval především na tato témata:

 • sledování proměn hodnotových struktur, neboť FSS je českým garantem dlouhodobého mezinárodního výzkumu European Values Study
 • zkoumání proměn reprodukčního chování se všemi jeho efekty (s tematikou biologické a sociální reprodukční interakce, proměn sňatečnosti, proměn mužské a ženské reprodukce, proměnou rodiny a její struktury)
 • výzkum populačního stárnutí a jeho vlivu na další vývoj společnosti
 • výzkum zahraniční migrace a jejího vlivu na trh práce a na potenciální proměny české identity
 • zkoumání – především v perspektivě sociologické a antropologické – různých stránek lidské sexuality jakožto jedné z fundamentálních aktivit lidského druhu
 • studium souvislostí mezi demografickými a stratifikačními procesy

 

Pracoviště koordinovalo zásadní mezinárodní projekty v České republice:

(jejich koordinace je nyní převedena pod katedru sociologie FSS MU)

Bez popisku

European Values Survey (EVS) zkoumá vývoj hodnotových orientací v evropských zemích. Tento program běží od roku 1981 a rozsáhlá výběrová šetření se sbírají přibližně v devítiletých intervalech. Česká republika se připojila v roce 1991. Od třetí vlny projektu v roce 1999 je koordinátorem české verze projektu Fakulta sociálních studií. Zatím poslední vlna sběru dat proběhla v roce 2017. Více o projektu se dozvíte zde.

 

Bez popisku

Generations and Gender Programme (GGP) je jedním z nejvýznamějších kvantitativních sběrů dat ve společenských vědách - v rámci projektu jsou v mnoha zemích sbírána individuální panelová data a makro-data o regionech a zemích. Cílem je lépe porozumět proměnám reprodukčního a partnerského chování, stejně jako stárnutí, genderové dělbě práce a dalším tématům v současném světě dynamických proměn. Více o projektu se dozvíte zde.

Realizované projekty

A life course perspective on the GENdered PATHways of Social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing (TJ03000002)
Řešitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Období řešení 3/2019 - 12/2021
Investor/Program Technologická agentura ČR / ERA-NET

Age, discrimination and society - new monograph with Policy Press (MUNI/E/0577/2018)
Řešitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Období řešení 5/2018 - 4/2019
Investor/Program Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Hodnotové změny v České republice z Evropské a světové perspectivy (Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991-2017) (GA17-02022S)
Řešitel: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Období řešení 1/2017 - 12/2019
Investor/Program Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Institucionalizace kohabitace v mezinárodní komparativní perspektivě (GA17-18235S)
Řešitel: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Období řešení 1/2017 - 12/2019
Investor/Program Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech (GA18-08273S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Období řešení 1/2018 - 12/2020
Investor/Program Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Podpora české účasti v řídících strukturách GGP (LTV17001)
Řešitel na MU
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Období řešení 3/2017 - 12/2019
Investor/Program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / INTER-EXCELLENCE

Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie (TL02000134)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.
Období řešení 1/2019 - 12/2021
Investor/Program Technologická agentura ČR / ÉTA

Sexual Knowledge and Expertise in Europe’s East, before and after 1945 (21830023)
Řešitel: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
Období řešení 2/2019 - 6/2019
Investor/Program Mezinárodní visegrádský fond (IVF) / Visegrádské granty (od 06/2017)

Výstavba nového předmětu "Sociálněvědní výzkum v seniorských populacích" a zajištění jeho materiální základny (MUNI/FR/1466/2018)
Řešitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Období řešení 1/2019 - 12/2019
Investor/Program Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek (TL02000362)
Řešitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Období řešení 1/2019 - 12/2021
Investor/Program Technologická agentura ČR / ÉTA

Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologického a marketingového výzkumu (TL02000152)
Řešitel: Mgr. Martin Lakomý
Období řešení 1/2019 - 12/2021
Investor/Program Technologická agentura ČR / ÉTA

Vzdělání a proměna jeho role na Evropských trzích práce v letech 2000 až 2015 (GA19-06326S)
Řešitel: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Období řešení 1/2019 - 12/2021
Investor/Program Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Ukončené projekty

Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě. Sexualita, expertíza a moc ve střední a východní Evropě (1948-1989)
Období: 1/2016 - 12/2018
Řešitelé: Kateřina Lišková, Ph.D.

Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti
Období: 1/2016-12/2018
Řešitelé: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Petr Fučík, Ph.D. 

Stárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologie
Období: 1/2016 - 12/2018
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
Období: 1/2015 - 12/2017
Řešitelé: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. Tatiana Sedláková Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Ekonomické, sociální a demografické determinanty rozvodů v České republice
Řešitelé: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Mgr. Petr Pakosta 

Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Období: 1/2013 - 12/2015
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Význam domova perspektivou samostatně žijících osob
Období: 2/2013 - 12/2014
Řešitelé: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D.

Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin (MOPED)
Období: 1/2012 - 12/2014
Řešitelé: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. Kateřina Lišková, Ph.D. doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

Reprodukční chování mužů
Období: 1/2011 - 12/2013
Řešitelé: Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

Struktura rodiny a stratifikační proces
Období: 1/2011 - 12/2013
Řešitelé: prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

Stárnutí v prostoru
Období: 1/2010 - 12/2012
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. 

Rodina pohledem dětí
Období: 1/2011 - 12/2012
Řešitelé: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D., Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. 

Suburbanizace v postsocialistickém kontextu
Období: 2006-2012
Řešitelé: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D, Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. 


Lidé

Vedoucí institutu

 • Oblasti zájmu
  • populační procesy v sociologické perspektivě
   (sňatečnost, ženská a mužská plodnost, populační stárnutí)
  • proměna hodnotových preferencí
   (European Values Study)
 • Více informací

 

Řešitelé

 • Oblasti zájmu
  • sociologie města
  • sociologie bydlení a domova
  • kulturní gerontologie
  • suburbanizace
  • kvalitativní výzkum
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • plodnost
  • sociologie rodiny
  • preferenční teorie
  • trh práce a stratifikace
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • stárnutí populace
  • aktivní stárnutí
  • čtvrtý věk
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • sociální stratifikace, třídní analýza / social stratification, class analysis
  • sňatkový trh / marriage market
  • analýza kategorizovaných dat / categorical data analysis
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • sociální demografie obecně
  • rodina a partnerství (vznik, fungování, zánik, důsledky)
  • mezigenerační vztahy
  • stratifikace (především vzdělanostní) a mobilita
  • životní dráhy
 • Více informací

doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

 • Oblasti zájmu
  • gender, sexualita a sociální organizace intimity
  • vzdělávání v kontextu genderu a etnicity
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • stárnutí populace / population ageing
  • environmentální gerontologie / environmental gerontology
  • věková diskriminace / ageism
 • Více informací

Kontakty

Adresa

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Ústav populačních studií
Joštova 10, 602 00 Brno

Vedoucí ústavu

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Kancelář: 3.65Joštova 218/10
Tel.: +420 54949 6205
rabu@fss.muni.cz

Asistentka

Mgr. Lenka Kratochvílová
Kancelář: 3.57Joštova 218/10
Tel.: +420 54949 4163
lkratoch@fss.muni.cz

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.