O ústavu

Ústav populačních studií (UPS) je výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií a katedry sociologie. Výchozím kontextem činnosti ústavu, jak je ostatně typické ve výzkumných ústavech tohoto druhu v Evropě a v USA, je organické propojování poznatků sociologie, demografie, sociální politiky, ekonomie a politologie a jejich aplikace na populační události a procesy. Výhodou tohoto přístupu je, že výrazně obohacuje pohled na populaci a společnost a umožňuje tak adekvátnější pochopení a také vysvětlení nejrůznějších společenských procesů.

Postgraduální stipendia ústavu

Ústav populačních studií průběžně vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho až dvou míst postgraduálních stipendistů, studentů/tek v postgraduálním (doktorském) studiu sociologie na FSS MU. Místo je vhodné pro nově nastupující (nebo v nedávné době ke studiu nastoupivší) doktorandy/ky, kteří se ve své disertační práci věnují/hodlají věnovat tématice populačních studií (v širokém anglosaském vymezení). Více informací zde.

 

 


Aktuality

Soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“

13. 12. 2018

Ředitel Ústavu populačních studií FSS MU vypisuje soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“. Cílem soutěže je symbolicky a finančně ohodnotit mimořádné výzkumné a publikační aktivity studujících v oblasti sociologie a populačních studií založené na výzkumu „Generations and Gender Survey“. FSS MU...

Číst více


Call for Papers & Sessions: ESA RN01 Ageing in Europe midterm conference

12. 2. 2018

4th Mid-Term Conference "Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power" of the Research Network on Ageing in Europe (RN01) of the European Sociological Association will take place at the Faculty of Social Studies MU, from Wednesday to Friday, 5 - 7 September 2018. The major conference theme ‘Agency, Citizenship and the Dynamics...

Číst více


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro projekt „Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech“.

14. 1. 2018

MASARYKOVA UNIVERZITA TAJEMNICE FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místa Výzkumný pracovník / výzkumná pracovnice pro projekt „Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech“. Forma úvazku: Dohoda o pracovní činnosti Co budete dělat? Pozice č. 1 Kvantitativní analýza fenoménu třígeneračních domácností Publikační...

Číst více

  


Výzkum

Výzkumná témata

Ústav populačních studií se v oblasti výzkumu zaměřuje především na tato témata:

 • sledování proměn hodnotových struktur, neboť FSS je českým garantem dlouhodobého mezinárodního výzkumu European Values Study
 • zkoumání proměn reprodukčního chování se všemi jeho efekty (s tematikou biologické a sociální reprodukční interakce, proměn sňatečnosti, proměn mužské a ženské reprodukce, proměnou rodiny a její struktury)
 • výzkum populačního stárnutí a jeho vlivu na další vývoj společnosti
 • výzkum zahraniční migrace a jejího vlivu na trh práce a na potenciální proměny české identity
 • zkoumání – především v perspektivě sociologické a antropologické – různých stránek lidské sexuality jakožto jedné z fundamentálních aktivit lidského druhu
 • studium souvislostí mezi demografickými a stratifikačními procesy

 

Naše pracoviště koordinuje zásadní mezinárodní projekty v České republice:

European Values Survey (EVS) zkoumá vývoj hodnotových orientací v evropských zemích. Tento program běží od roku 1981 a rozsáhlá výběrová šetření se sbírají přibližně v devítiletých intervalech. Česká republika se připojila v roce 1991. Od třetí vlny projektu v roce 1999 je koordinátorem české verze projektu Fakulta sociálních studií. Zatím poslední vlna sběru dat proběhla v roce 2017. Více o projektu se dozvíte zde.

 

Generations and Gender Programme (GGP) je jedním z nejvýznamějších kvantitativních sběrů dat ve společenských vědách - v rámci projektu jsou v mnoha zemích sbírána individuální panelová data a makro-data o regionech a zemích. Cílem je lépe porozumět proměnám reprodukčního a partnerského chování, stejně jako stárnutí, genderové dělbě práce a dalším tématům v současném světě dynamických proměn. Více o projektu se dozvíte zde.

Aktuální projekty

A life course perspective on the GENdered PATHways of Social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing (TJ03000002)
Řešitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Období řešení 3/2019 - 12/2021
Investor/Program Technologická agentura ČR / ERA-NET

Age, discrimination and society - new monograph with Policy Press (MUNI/E/0577/2018)
Řešitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Období řešení 5/2018 - 4/2019
Investor/Program Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Hodnotové změny v České republice z Evropské a světové perspectivy (Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991-2017) (GA17-02022S)
Řešitel: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Období řešení 1/2017 - 12/2019
Investor/Program Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Institucionalizace kohabitace v mezinárodní komparativní perspektivě (GA17-18235S)
Řešitel: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Období řešení 1/2017 - 12/2019
Investor/Program Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech (GA18-08273S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Období řešení 1/2018 - 12/2020
Investor/Program Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Podpora české účasti v řídících strukturách GGP (LTV17001)
Řešitel na MU
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Období řešení 3/2017 - 12/2019
Investor/Program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / INTER-EXCELLENCE

Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie (TL02000134)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.
Období řešení 1/2019 - 12/2021
Investor/Program Technologická agentura ČR / ÉTA

Sexual Knowledge and Expertise in Europe’s East, before and after 1945 (21830023)
Řešitel: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
Období řešení 2/2019 - 6/2019
Investor/Program Mezinárodní visegrádský fond (IVF) / Visegrádské granty (od 06/2017)

Výstavba nového předmětu "Sociálněvědní výzkum v seniorských populacích" a zajištění jeho materiální základny (MUNI/FR/1466/2018)
Řešitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Období řešení 1/2019 - 12/2019
Investor/Program Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek (TL02000362)
Řešitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Období řešení 1/2019 - 12/2021
Investor/Program Technologická agentura ČR / ÉTA

Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologického a marketingového výzkumu (TL02000152)
Řešitel: Mgr. Martin Lakomý
Období řešení 1/2019 - 12/2021
Investor/Program Technologická agentura ČR / ÉTA

Vzdělání a proměna jeho role na Evropských trzích práce v letech 2000 až 2015 (GA19-06326S)
Řešitel: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Období řešení 1/2019 - 12/2021
Investor/Program Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Ukončené projekty

Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě. Sexualita, expertíza a moc ve střední a východní Evropě (1948-1989)
Období: 1/2016 - 12/2018
Řešitelé: Kateřina Lišková, Ph.D.

Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti
Období: 1/2016-12/2018
Řešitelé: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Petr Fučík, Ph.D. 

Stárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologie
Období: 1/2016 - 12/2018
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
Období: 1/2015 - 12/2017
Řešitelé: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. Tatiana Sedláková Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Ekonomické, sociální a demografické determinanty rozvodů v České republice
Řešitelé: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Mgr. Petr Pakosta 

Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Období: 1/2013 - 12/2015
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Význam domova perspektivou samostatně žijících osob
Období: 2/2013 - 12/2014
Řešitelé: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D.

Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin (MOPED)
Období: 1/2012 - 12/2014
Řešitelé: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. Kateřina Lišková, Ph.D. doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

Reprodukční chování mužů
Období: 1/2011 - 12/2013
Řešitelé: Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

Struktura rodiny a stratifikační proces
Období: 1/2011 - 12/2013
Řešitelé: prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

Stárnutí v prostoru
Období: 1/2010 - 12/2012
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. 

Rodina pohledem dětí
Období: 1/2011 - 12/2012
Řešitelé: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D., Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. 

Suburbanizace v postsocialistickém kontextu
Období: 2006-2012
Řešitelé: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D, Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. 


Lidé

Vedoucí institutu

 • Oblasti zájmu
  • populační procesy v sociologické perspektivě
   (sňatečnost, ženská a mužská plodnost, populační stárnutí)
  • proměna hodnotových preferencí
   (European Values Study)
 • Více informací

 

Řešitelé

 • Oblasti zájmu
  • sociologie města
  • sociologie bydlení a domova
  • kulturní gerontologie
  • suburbanizace
  • kvalitativní výzkum
 • Více informací

Mgr. Barbora Hubatková

UČO: 220208

E-mail
Telefon 549 49 3690
Kancelář 3.56
Adresa Joštova 218/10, Brno-město, Brno
 • Oblasti zájmu
  • plodnost
  • sociologie rodiny
  • preferenční teorie
  • trh práce a stratifikace
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • stárnutí populace
  • aktivní stárnutí
  • čtvrtý věk
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • sociální stratifikace, třídní analýza / social stratification, class analysis
  • sňatkový trh / marriage market
  • analýza kategorizovaných dat / categorical data analysis
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • sociální demografie obecně
  • rodina a partnerství (vznik, fungování, zánik, důsledky)
  • mezigenerační vztahy
  • stratifikace (především vzdělanostní) a mobilita
  • životní dráhy
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • gender, sexualita a sociální organizace intimity
  • vzdělávání v kontextu genderu a etnicity
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • stárnutí populace / population ageing
  • environmentální gerontologie / environmental gerontology
  • věková diskriminace / ageism
 • Více informací

Kontakty

Adresa

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Ústav populačních studií
Joštova 10, 602 00 Brno

Vedoucí ústavu

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Kancelář: 3.65Joštova 218/10
Tel.: +420 54949 6205
rabu@fss.muni.cz

Asistentka

Mgr. Lenka Kratochvílová
Kancelář: 3.57Joštova 218/10
Tel.: +420 54949 4163
lkratoch@fss.muni.cz

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.