O ústavu

Ústav populačních studií (UPS) je výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií a katedry sociologie. Výchozím kontextem činnosti ústavu, jak je ostatně typické ve výzkumných ústavech tohoto druhu v Evropě a v USA, je organické propojování poznatků sociologie, demografie, sociální politiky, ekonomie a politologie a jejich aplikace na populační události a procesy. Výhodou tohoto přístupu je, že výrazně obohacuje pohled na populaci a společnost a umožňuje tak adekvátnější pochopení a také vysvětlení nejrůznějších společenských procesů.

Postgraduální stipendia ústavu

Ústav populačních studií průběžně vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho až dvou míst postgraduálních stipendistů, studentů/tek v postgraduálním (doktorském) studiu sociologie na FSS MU. Místo je vhodné pro nově nastupující (nebo v nedávné době ke studiu nastoupivší) doktorandy/ky, kteří se ve své disertační práci věnují/hodlají věnovat tématice populačních studií (v širokém anglosaském vymezení). Více informací zde.


KONFERENCE (NE)VIDITELNÁ MĚSTA

24. – 25. listopadu 2017 se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity konala 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“.

FOTOGRAFIE, ABSTRAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE ZDE

 

 


Aktuality

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro projekt „Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech“.

14. ledna 2018

MASARYKOVA UNIVERZITA

TAJEMNICE FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místa

Výzkumný pracovník / výzkumná pracovnice

pro projekt „Péče, příbuzenství...

(NE)VIDITELNÁ MĚSTA: program konference

24. listopadu 2017

6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

24. – 25. listopadu 2017

Program

Seminář k politikám sociální exkluze ve stáří

8. září 2017

Fakulta sociálních studií MU ve spolupráci s Irish Centre for Social Gerontology National University of Irelan Galway Vás zve na seminář k politikám sociální...

  


Výzkum

Výzkumná témata

Ústav populačních studií se v oblasti výzkumu zaměřuje především na tato témata:

 • zkoumání proměn reprodukčního chování se všemi jeho efekty
  (s tematikou biologické a sociální reprodukční interakce, proměn sňatečnosti, proměn mužské a ženské reprodukce, proměnou rodiny a její struktury)
 • výzkum populačního stárnutí a jeho vlivu na další vývoj společnosti
 • výzkum zahraniční migrace a jejího vlivu na trh práce a na potenciální proměny české identity
 • zkoumání – především v perspektivě sociologické a antropologické – různých stránek lidské sexuality jakožto jedné z fundamentálních aktivit lidského druhu
 • sledování proměn hodnotových struktur, neboť FSS je českým garantem dlouhodobého mezinárodního výzkumu European Values Study
 • studium souvislostí mezi demografickými a stratifikačními procesy

Aktuální projekty


Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína
Období: 3/2016 - 12/2020
Řešitelé: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.

Naše pracoviště koordinuje projekt Generations and Gender Programme (GGP) pro Českou republiku. GGP je jedním z nejvýznamějších kvantitativních sběrů dat ve společenských vědách - v rámci projektu jsou v mnoha zemích sbírána individuální panelová data a makro-data o regionech a zemích. Cílem je lépe porozumět proměnám reprodukčního a partnerského chování, stejně jako stárnutí, genderové dělbě práce a dalším tématům v současném světě dynamických proměn. Více o projektu se dozvíte zde.

Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě. Sexualita, expertíza a moc ve střední a východní Evropě (1948-1989)
Období: 1/2016 - 12/2018
Řešitelé: Kateřina Lišková, Ph.D.

Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti
Období: 1/2016-12/2018
Řešitelé: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Petr Fučík, Ph.D. 

Stárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologie
Období: 1/2016 - 12/2018
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
Období: 1/2015 - 12/2017
Řešitelé: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. Tatiana Sedláková Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Ekonomické, sociální a demografické determinanty rozvodů v České republice
Řešitelé: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Mgr. Petr Pakosta 

Ukončené projekty


Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Období: 1/2013 - 12/2015
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Význam domova perspektivou samostatně žijících osob
Období: 2/2013 - 12/2014
Řešitelé: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D.

Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin (MOPED)
Období: 1/2012 - 12/2014
Řešitelé: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. Kateřina Lišková, Ph.D. doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

Reprodukční chování mužů
Období: 1/2011 - 12/2013
Řešitelé: Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 

Struktura rodiny a stratifikační proces
Období: 1/2011 - 12/2013
Řešitelé: prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

Stárnutí v prostoru
Období: 1/2010 - 12/2012
Řešitelé: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. 

Rodina pohledem dětí
Období: 1/2011 - 12/2012
Řešitelé: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D., Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. 

Suburbanizace v postsocialistickém kontextu
Období: 2006-2012
Řešitelé: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D, Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. 


Generations and Gender Programme

Naše pracoviště koordinuje projekt Generations and Gender Programme (GGP) pro Českou republiku. GGP je jedním z nejvýznamějších kvantitativních sběrů dat ve společenských vědách - v rámci projektu jsou v mnoha zemích sbírána individuální panelová data a makro-data o regionech a zemích. Cílem je lépe porozumět proměnám reprodukčního a partnerského chování, stejně jako stárnutí, genderové dělbě práce a dalším tématům v současném světě dynamických proměn.

Více o projektu se dozvíte zde.


Sexualita: postoje a chování napříč generacemi

Garanti projektu

 • Kateřina Lišková, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Studující zapojení do projektu

 • Mgr. Andrea Bělehradová
 • Bc. Silvia Zaťková
 • Bc. Renata Vránová
 • Bc. Silvie Najzarová
 • Bc. Peter Pavlenko

 Sexualita je jedním z nejběžnějších projevů člověka, který je po většinu života důležitý pro většinu lidí, a přesto je zároveň jedním z nejméně zkoumaných jevů v současných mezinárodních sociálních vědách. Smyslem našeho projektu je porozumět sociálním, kulturním, demografickým a ekonomickým faktorům, které zakládají rozdílnosti a disparity mezi lidmi (nejen) v České republice. Jde nám o zachycení sexuálního chování a postojů obyvatel všech generací: vedle žen a mužů v reprodukčním věku se zaměřujeme na sexualitu ve stáří, postoje k sexualitě dětí a sexualitu mladých lidí včetně možného rizikového chování a přenosu sexuálních infekcí.

Výsledky výzkumu budou zásadní nejen pro českou a evropskou akademickou komunitu, ale přinesou i podnětná zjištění pro širší celospolečenskou debatu o charakteru současného sexuálního života a postojů k němu včetně možných implikací pro sociální politiky.

Informace o projektu na stránkách MU.


Lidé

Vedoucí institutu

 • Oblasti zájmu
  • populační procesy v sociologické perspektivě
   (sňatečnost, ženská a mužská plodnost, populační stárnutí)
  • proměna hodnotových preferencí
   (European Values Study)
 • Více informací

 

Řešitelé

 • Oblasti zájmu
  • sociologie města
  • sociologie bydlení a domova
  • kulturní gerontologie
  • suburbanizace
  • kvalitativní výzkum
 • Více informací

Mgr. Barbora Hubatková

UČO: 220208

E-mail
Telefon 549 49 3690
Kancelář 3.56
Adresa Joštova 218/10, Brno-město, Brno
 • Oblasti zájmu
  • plodnost
  • sociologie rodiny
  • preferenční teorie
  • trh práce a stratifikace
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • stárnutí populace
  • aktivní stárnutí
  • čtvrtý věk
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • sociální stratifikace, třídní analýza / social stratification, class analysis
  • sňatkový trh / marriage market
  • analýza kategorizovaných dat / categorical data analysis
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • sociální demografie obecně
  • rodina a partnerství (vznik, fungování, zánik, důsledky)
  • mezigenerační vztahy
  • stratifikace (především vzdělanostní) a mobilita
  • životní dráhy
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • gender, sexualita a sociální organizace intimity
  • vzdělávání v kontextu genderu a etnicity
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • urbánní sociologie, architektura a urbanismus 1879 – 1940
  • domov; materialita; utopie
  • biopolitika
  • populární kultura
  • sociologie práva
 • Více informací
 • Oblasti zájmu
  • stárnutí populace / population ageing
  • environmentální gerontologie / environmental gerontology
  • věková diskriminace / ageism
 • Více informací

Kontakty

Adresa

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Ústav populačních studií
Joštova 10, 602 00 Brno

Vedoucí ústavu

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Kancelář: 3.65Joštova 218/10
Tel.: +420 54949 6205
rabu@fss.muni.cz

Asistentka

Mgr. Lenka Kratochvílová
Kancelář: 3.57Joštova 218/10
Tel.: +420 54949 4163
lkratoch@fss.muni.cz

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.