česky english FSS MU
small image
small image
 

přehled aktualitO ústavu

Ústav populačních studií (UPS) je výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity (MU). Jeho výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií a katedry sociologie. Výchozím kontextem činnosti ústavu, jak je ostatně typické ve výzkumných ústavech tohoto druhu v Evropě a v USA, je organické propojování poznatků sociologie, demografie, sociální politiky, ekonomie a politologie a jejich aplikace na populační události a procesy. Výhodou tohoto přístupu je, že výrazně obohacuje pohled na populaci a společnost a umožňuje tak adekvátnější pochopení a také vysvětlení nejrůznějších společenských procesů.

Výzkumná témata

Tematicky se UPS zaměřuje na několik oblastí:

  1. Zkoumání proměn reprodukčního chování se všemi jeho efekty (s tematikou biologické a sociální reprodukční interakce, proměn sňatečnosti, proměn mužské a ženské reprodukce, proměnou rodiny a její struktury).
  2. Výzkum populačního stárnutí a jeho vlivu na další vývoj společnosti.
  3. Výzkum zahraniční migrace a jejího vlivu na trh práce a na potenciální proměny české identity.
  4. Zkoumání – především v perspektivě sociologické a antropologické – různých stránek lidské sexuality jakožto jedné z fundamentálních aktivit lidského druhu.
  5. Sledování proměn hodnotových struktur, neboť FSS je českým garantem dlouhodobého mezinárodního výzkumu European Values Study.
  6. Studium souvislostí mezi demografickými a stratifikačními procesy.

Metodologicky ústav vychází z nejlepších tradic brněnské sociologické školy – klade tedy důraz na to, aby ověřování hypotéz a teorií bylo důsledně založeno na analýze empirických dat ať již získaných primárně pro potřeby výzkumu ÚPS nebo sekundárně z agregovaných dat statistických nebo z dat mezinárodních datových archivů. Ve své výzkumné činnosti využívají pracovnice a pracovníci ústavu adekvátní výzkumné postupy ať již kvantitativního, kvalitativního nebo smíšeného (mixed methods) charakteru.

Postgraduální stipendia ústavu

Ústav populačních studií průběžně vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho až dvou míst postgraduálních stipendistů, studentů/tek v postgraduálním (doktorském) studiu sociologie na FSS MU. Místo je vhodné pro nově nastupující (nebo v nedávné době ke studiu nastoupivší) doktorandy/ky, kteří se ve své disertační práci věnují/hodlají věnovat tématice populačních studií (v širokém anglosaském vymezení). Více informací zde.